BÁO CÁO LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ 6 THÁNG

Thu 24/11/2016

Theo quy định tại Điều 6 Bộ Luật lao động và Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo đối với lĩnh vực lao động : Định kỳ 06 tháng và hàng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình biến động về sử dụng người lao động Việt […]

Theo quy định tại Điều 6 Bộ Luật lao động và Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo đối với lĩnh vực lao động :

Định kỳ 06 tháng và hàng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình biến động về sử dụng người lao động Việt Nam trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý :

+  Báo cáo lao động 06 tháng đầu năm nộp trước 25/05 hàng năm.

+  Báo cáo lao động 06 tháng cuối năm nộp trước 25/11 hàng năm