Sổ sách kế toán

Sổ sách kế toán là một loại giấy tờ dùng để ghi chép một cách có hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính có liên quan đến đơn vị kế toán. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng nên cần phải có sổ sách kế toán, bởi đây là các loại chứng từ chứng minh cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh hàng ngày của doanh nghiệp đó dẫn tới hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp đều phải mở các loại sổ sách kế toán theo mẫu quy định để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lưu giữ toàn bộ số liệu kế toán làm cơ sở lập báo cáo tài chính vào cuối năm.

Sổ sách kế toán bao gồm:

  1. Sổ kế toán tổng hợp:Đây là sổ của phần kế toán tổng hợp gồm:
    • Sổ Nhật ký chung
    • Sổ Cái: Dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán). Số liệu trên Sổ Cái phản ánh một cách tổng quát tình hình thu, chi; tình hình phải thu, đã thu, tình hình phải trả, đã trả; tình hình quản lý các loại tài sản,phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
  2. Sổ kế toán chi tiết: Đây là sổ của phần kế toán chi tiết, dùng để phản ánh chi tiết từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt mà trên Sổ Cái chưa phản ánh được. Sổ kế toán chi tiết cung cấp các số liệu chi tiết về tình hình thu, chi tiền, tài sản trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
  3. Sổ nhật ký đặc biệt: Đây là sổ ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và được phân loại.

Các Doanh nghiệp tùy theo từng quy mô, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp mình mà điều chỉnh các loại Sổ sách kế toán cho phù hợp, tùy theo yêu cầu quản lý và hạch toán của từng đối tượng kế toán mà có những chỉ tiêu quản lý và kết cấu riêng.