Thuế thu nhập cá nhân

Kê khai khấu trừ thuế TNCN hàng tháng, hàng quý, quyết toán năm và nộp thuế TNCN đã khấu trừ vào ngân sách nhà nước theo qui định của Luật Quản Lý thuế.