PIT

 1. Khai báo đăng ký mã số thuế cá nhân
  • Nhận thông tin cá nhân từ doanh nghiệp theo quy định của ngành thuế
  • Nhập dữ liệu vào phần mềm theo quy định mẫu số 01/ĐKT-TNCN
  • In báo cáo kiểm tra lại các thông tin doanh nghiệp, cá nhân đăng ký cấp mã số thuế
  • Nộp tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân cho cơ quan thuế theo quy định
  • Nhận mã số thuế cá nhân từ cơ quan thuế, giao lại mã số thuế cho công ty.
 2. Kê khai thuế hàng tháng
  • Nhận thông tin thu nhập của từng cá nhân theo quy định
  • Nhập dữ liệu cá nhân vào phần mềm theo quy định của ngành thuế
  • In báo cáo, lấy chữ ký, dấu theo quy định của ngành thuế
  • Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế theo quy định
  • Bàn giao báo cáo, lưu lại doanh nghiệp.
 3. Nộp thuế thu nhập cá nhân
  • Từ thông tin trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp
  • Nhận tiền theo đúng thông tin trên tờ khai

Lập chứng từ và nộp thuế thu nhập cá nhân vào kho bạc theo đúng quy định.