Tax Compliant Services

Trong thực tế, có rất ít những quyết định đề ra trong kinh doanh không xem xét đến sự ảnh hưởng của thuế. Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Nguyễn & Cộng Sự tin rằng, cùng với các biện pháp khác, tiết kiệm chi phí một cách hợp lý luôn luôn là một trong những biện pháp chủ động và quan trọng của bạn để tạo thêm lợi thế trong cạnh tranh và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Hệ thống pháp luật về thuế của Việt Nam đang phát triển một cách nhanh chóng. Trên một số phương diện, nó trở lên rõ ràng hơn, nhưng ở những phương diện khác nó cũng khá phức tạp và hay thay đổi.

Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Nguyễn & Cộng Sự kết hợp sự hiểu biết chuyên sâu về thuế, những kinh nghiệm, kỹ năng và công cụ của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những giải pháp mang tính sáng tạo, phù hợp với thực tiễn kinh doanh của bạn, nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu các chi phí về thuế.

Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Nguyễn & Cộng Sự cũng trợ giúp bạn trong việc thực hiện những thủ tục phức tạp liên quan đến nhiều vấn đề của thuế, chúng tôi cũng sẵn sàng đại diện theo ủy quyền của bạn để giải quyết các vấn đề có liên quan với các cơ quan quản lý nhà nước.

Để cung cấp một dịch vụ có chất lượng cao và mang lại nhiều lợi ích cho bạn, chúng tôi thực hiện một số công việc chính sau đây trong quá trình tư vấn:

 • Xem xét các khoản thuế hiện tại trong mối liên hệ với thực tiễn kinh doanh, ngành nghề kinh doanh và các mục tiêu trong kinh doanh của bạn.
 • Xem xét sự ảnh hưởng đến thuế của các kế hoạch phát triển kinh doanh, các dự án kinh doanh của bạn.
 • Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp nhằm giảm thiểu các chi phí về thuế phù hợp với mục tiêu của bạn.
 • Hướng dẫn và trợ giúp bạn trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp đó.

 Chúng tôi sẽ nghiên cứu tất cả các vấn đề có liên quan, một số vấn đề trong đó có thể bao gồm:

 • Các ưu đãi và miễn giảm về thuế áp dụng cho doanh nghiệp bạn.
 • Một cấu trúc về tài chính hợp lý để có lợi về thuế.
 • Hệ thống tiền lương tối ưu để tiết kiệm thuế cho doanh nghiệp và có lợi cho người lao động.
 • Những điều chỉnh phù hợp về thu nhập, chi phí để có lợi về thuế.
 • Xử lý các nghiệp vụ đặc biệt để có lợi về thuế.
 • Các chiến lược đầu tư và kinh doanh để giảm thiểu thuế.
 • Việc định giá trong chuyển giao, các thỏa thuận chia sẻ chi phí và thu nhập giữa các bên liên quan để có lợi về thuế;
 • Các dự báo thay đổi của chính sách thuế…