Phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán trong việc định khoản theo hệ thống kế toán đã được chuẩn hóa, giảm thiểu rủi ro, nâng cao sự kiểm soát trong công tác kế toán, chính xác về mặt số học, logic về sự biến đổi trạng thái của dòng tiền, v.v..

Phần mềm kế toán ra đời khắc phục rất nhiều các khuyết điểm và rủi ro của việc làm kế toán bằng tay và ghi chép trên bộ sổ sách in sẵn.

Tuy nhiên, Phần mềm kế toán hiện nay cũng rất đa chủng loại nhưng Chủ Doanh Nghiêp cùng với Kế toán Doanh Nghiệp cần phải có sự chọn lựa cân nhắc phần mềm thích hợp cho Doanh nghiệp mình ứng dụng , cụ thể dựa trên các tiêu chí sau đây :

  • Hỗ trợ việc hạch toán kế toán chuẩn.
  • Hỗ trợ các báo cáo, sổ sách theo đúng chế độ kế toán hiện hành của Bộ Tài Chính.
  • Hỗ trợ trong việc chỉ nhập liệu duy nhất 01 (một) lần nhưng lại phục vụ được cho cả các mục đích khác nhau như : báo cáo quản trị, báo cáo thuế, báo cáo tài chính, theo dõi công nợ, hàng tồn kho tại các cửa hàng, v.v…
  • Phần  mềm phải hỗ trợ tính bảo mật số liệu của Doanh nghiệp cao…
  • Hỗ trợ nhập (import), xuất (export) số liệu chuyển tải từ phần mềm qua ứng dụng Excel, PDF dễ dàng.