Thiết lập hệ thống kế toán

Mục tiêu: Giúp các nhà quản trị:

–  Chuẩn hóa hệ thống kế toán

–  Kiểm soát thực trạng tài chính (Kiểm soát chi phí, công nợ, hàng hóa, dòng tiền….)

–  Nắm bắt thông tin kịp thời để phân tích tình hình kinh doanh hiệu quả

–  Đưa ra các quyết định chiến lược.

Nội dung công việc:

–  Tìm hiểu yêu cầu của hệ thống quản trị và đặc thù hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

– Thiết lập hệ thống danh mục tài khoản phù hợp

–  Thiết lập phân nhóm hàng hóa, phân nhóm vụ việc, phân nhóm khách hàng… theo yêu cầu quản lý.

–  Thiết lập hệ thống các danh mục vụ việc để đưa ra các báo cáo lãi lỗ cho từng hợp đồng, công trình phục vụ cho công tác quản trị

–  Thiết lập danh mục khoản mục phí để tổng hợp, phân tích, so sánh từ đó đưa ra chính sách kiểm soát chi phí hiệu quả.

–  Thiết lập quy trình luân chuyển chứng từ giữa các phòng ban

–  Thiết lập quy trình lưu trữ chứng từ kế toán

–  Thiết lập các báo cáo theo yêu cầu quản trị

–  Xây dựng định khoản kế toán cho từng nghiệp vụ cụ thể phát sinh tại doanh nghiệp theo chế độ và chuẩn mực kế toán.

–  Lên sơ đồ tổng hợp về cách hạch toán.

–  Ghi lại thành sách hướng dẫn và bàn giao cho doanh nghiệp lưu giữ

–  Cập nhật hệ thống hàng năm theo yêu cầu của doanh nghiệp