Accounting Software

Phần mềm kế toán là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán trong việc định khoản theo hệ thống sổ sách kế toán chữ “T” , chính xác về mặt số học, logic về sự biến đổi trang thái của dòng tiền trong phân hệ tài chính kế toán hiện hành….v.v..

Phần mềm kế toán ra đời khắc phục hoàn toàn các khuyết điểm của việc làm kế toán bằng tay và ghi chép trên bộ sổ sách bán sẵn tại các chi cục thuế, nhà sách

Tuy nhiên, Phần mềm kế toán hiện nay cũng rất đa chủng loại nhưng Chủ Doanh Nghiêp cùng với Kế toán Doanh Nghiệp cần phải có sự chọn lựa cân nhắc phần mềm cho Doanh nghiệp mình ứng dụng , cụ thể dựa trên các tiêu chí sau đây :

  • Hỗ trợ việc hạch toán kế toán chuẩn.
  • Hỗ trợ các báo cáo, sổ sách theo đúng chế độ kế toán hiện hành của Bộ Tài Chính.
  • Hỗ trợ trong việc chỉ nhập liệu duy nhất 01 (một) lần nhưng lại phục vụ được cho cả các mục đích khác nhau như : Lập sổ sách thuế, lập sổ sách nội bộ, báo cáo thuế, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, theo dõi công nợ, hàng tồn kho tại các cửa hàng…
  • Phần  mềm phải hỗ trợ tính bảo mật số liệu của Doanh nghiệp cao…
  • Hỗ trợ đưa vào (import), lấy ra (export) số liệu chuyển tải từ phần mềm qua hệ thống excell, word và ngược lại một cách dễ dàng.