Đăng kí giấy phép kinh doanh

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 25 của Luật Doanh nghiệp, được ghi trên cơ sở những thông tin trong hồ sơ đăng ký kinh doanh do người thành lập doanh nghiệp tự khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Thủ tuc đăng ký giấy phép kinh doanh đòi hỏi phải theo đúng yêu cầu và quy chế của pháp luật. Các bước cần đúng trình tự và có như thế xin phép của bạn mới được cơ quan quản lý nhà nước chấp nhận và giải quyết.

NAAS có thể hỗ trợ quý vị đăng ký giấy phép kinh doanh một cách nhanh chóng, giải quyết các thủ tục rườm rà, tỉ lệ thành công cao.