Điều chỉnh hóa đơn GTGT

Tue 29/07/2014

Ngày 21/7/2014, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2753/TCT-KK về việc điều chỉnh hóa đơn GTGT. Công văn có nội dung như sau: – Trường hợp mua mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một […]

Ngày 21/7/2014, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2753/TCT-KK về việc điều chỉnh hóa đơn GTGT. Công văn có nội dung như sau:

– Trường hợp mua mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, người mua phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT theo số hóa đơn, ký hiệu, ngày, tháng, năm, ghi rõ các chỉ tiêu : Số lượng, đơn giá, thành tiền của hàng hóa cần trả lại . Hóa đơn này là căn cứ để bên bán điều chỉnh doanh số bán, số thuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua, số thuế GTGT đầu vào.

– Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng, số lượng, thành tiền chưa có thuế, tiền thuế GTGT theo hóa đơn (số, ký hiệu, ngày tháng năm).

– Sau đó phải thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế . Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.