KHẤU HAO TSCĐ

Mon 24/04/2017

Ngày 12/04/2017 BTC ban hành TT28/2017/TT-BTC bổ sung TT45 và TT147  về trích khấu hao TSCĐ: Theo đó, đối với “tòa nhà hỗn hợp”, mà trong đó vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh, vừa dùng để bán, vừa cho thuê thì doanh nghiệp được ghi nhận là TSCĐ để trích khấu hao đối với phần diện tích dùng cho […]

Ngày 12/04/2017 BTC ban hành TT28/2017/TT-BTC bổ sung TT45 và TT147  về trích khấu hao TSCĐ:

Theo đó, đối với “tòa nhà hỗn hợp”, mà trong đó vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh, vừa dùng để bán, vừa cho thuê thì doanh nghiệp được ghi nhận là TSCĐ để trích khấu hao đối với phần diện tích dùng cho sản xuất kinh doanh và phần diện tích cho thuê, chỉ phần diện tích dùng để bán là không được trích khấu hao.

Trước đó, quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 147/2016/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC ) chỉ chấp nhận cho trích khấu hao duy nhất phần diện tích dùng vào sản xuất kinh doanh, phần diện tích dùng để cho thuê thì không được trích khấu hao.

Thông tư 28/2017/TT-BTC này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 05 năm 2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016.