Một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Tue 09/09/2014

Nội dung một số giải pháp về thuế được áp dụng để hỗ trợ cho các DN trong cả nước theo Nghị quyết 63/NQ-CP: 1. Xóa nợ tiền chậm nộp thuế phát sinh trước 01/7/2013. Số tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước 01/7/2013 của DN gặp khó khăn khách quan và đã nộp khoản nợ thuế gốc trước […]

SATE biemhoa 0912 THUẾ & PHÍ

Nội dung một số giải pháp về thuế được áp dụng để hỗ trợ cho các DN trong cả nước theo Nghị quyết 63/NQ-CP:

1. Xóa nợ tiền chậm nộp thuế phát sinh trước 01/7/2013. Số tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước 01/7/2013 của DN gặp khó khăn khách quan và đã nộp khoản nợ thuế gốc trước 31/12/2014 thì sẽ được xem xét xóa nợ. Chính phủ sẽ quy định cụ thể phạm vi đối tượng DN được xóa nợ này.

2. Doanh ngiệp có thể được áp dụng một số giải pháp, chính sách hỗ trợ sau:

– DN được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho NLĐ mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ theo quy định; tổng số chi không quá 1 tháng lương bình quân thực tế.

– Áp dụng mức thuế TNDN là 20% trong năm 2014 và 2015 đối với DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp sử dụng thường xuyên trên 300 lao động và bao tiêu SP thu hoạch cho NLĐ không thuộc địa bàn KT-XH  khó khăn và đặc biệt khó khăn. Từ ngày 01/01/2016, mức thuế suất này giảm còn 17%.

– Miễn, giảm hoặc không thu thuế đối với phần thu nhập của DN Việt Nam đầu tư ở nước ngoài khi chuyển về nước

3. Người nộp thuế thực hiện khai quyết toán năm và tạm nộp thuế TNDN theo quý: Trường hợp tổng số tạm nộp thấp hơn từ 20% trở lên so với số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán thì DN phải nộp lãi chậm nộp đối với phần chênh lệch tính từ ngày 31 tháng 12 của năm khai thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán