MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU 1/7/2013

Tue 09/07/2013

Một số nội dung trong Nghị định 66/2013/NĐ-CP: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ: a. Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định […]

financial

Một số nội dung trong Nghị định 66/2013/NĐ-CP:

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a. Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

b. Tính mức hoạt động phí theo quy định của pháp luật;

c. Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2013, mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 01/7/2013 và thay thế mức lương tối thiểu chung quy định tại các văn bản về chế độ tiền lương và các chế độ khác có liên quan đến tiền lương của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, từ ngày 1/7/2013, đối với người lao động hưởng chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, có mức tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN cao nhất bằng 23.000.000 đồng/tháng (bằng 20 lần mức lương cơ sở).

Những nội dung này còn được quy định chi tiết trong Công Văn 2197/BHXH-THU về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng do BHXH TPHCM ban hành ngày 1/7/2013. Ngoài việc quy định áp dụng mức lương cơ sở mới, BHXH TPHCM còn hướng dẫn chi tiết đối với trường hợp những người tham gia BHXH tự nguyện và những người chỉ tham gia BHYT.

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được đóng mức thấp nhất là 1.150.000 đồng và cao nhất là 23.000.000 đồng và được tính theo công thức sau:

Mức thu nhập người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn

= 1.150.000 +  m  x  50.000 (đồng / tháng)

Trong đó: m là số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

Nếu người tham gia đóng BHXH tự nguyện đóng theo quý hoặc tháng và đã đóng đủ số tiền trước 1/7/2013 thì không phải đóng mức chênh lệch.

Các đối tượng chỉ tham gia BHYT cũng đóng theo mức lương cơ sở mới 1.150.000 đồng.