Người lao động đi đào tạo tại nước ngoài.

Tue 22/07/2014

 Ngày 08/07/2014 Tổng cục thuế có ban hành CV số 2569/TCT-TNCN về hính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản phụ cấp, hỗ trợ cho người lao động đi đào tạo tại nước ngoài. 1. Về chính sách thuế TNCN đối với khoản chi phụ cấp hỗ trợ cho người lao động đi đào tạo ở nước ngoài. Cục […]

usd-0.jpeg

 Ngày 08/07/2014 Tổng cục thuế có ban hành CV số 2569/TCT-TNCN về hính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản phụ cấp, hỗ trợ cho người lao động đi đào tạo tại nước ngoài.

1. Về chính sách thuế TNCN đối với khoản chi phụ cấp hỗ trợ cho người lao động đi đào tạo ở nước ngoài.

Cục thuế nêu rõ trường hợp chi phí đi lại, chi phí tiêu vặt của người lao động đi đào tạo tại nước ngoài nếu đủ điều kiện được xác định là công tác phí theo Chính sách và các quy định về đi công tác của công ty thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Phần chi công tác phí vượt mức quy định tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

2. Về chính sách thuế TNDN đối với khoản chi phụ cấp hỗ trợ cho người lao động đi đào tạo ở nước ngoài.

Chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu không vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước..Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại và tiền ở cho người lao động thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại và tiền ở theo quy định của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.