TĂNG MỨC LƯƠNG CƠ SỞ

Tue 06/06/2017

Nghị định 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/04/2017 qui định: Từ ngày 01/07/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng. Theo đó, mức trần đóng BHXH và BHYT cũng sẽ bị ảnh hưởng tăng theo (1.300.000 x 20 lần = 26.000.000).    

SATE biemhoa 0912

Nghị định 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/04/2017 qui định:

Từ ngày 01/07/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng.

Theo đó, mức trần đóng BHXH và BHYT cũng sẽ bị ảnh hưởng tăng theo (1.300.000 x 20 lần = 26.000.000).