THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG BHXH

Mon 24/04/2017

Nghị định 44/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2017, thay đổi về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó tỷ lệ mà người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được Giảm từ […]

luong
Nghị định 44/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2017, thay đổi về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó tỷ lệ mà người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được

  • Giảm từ 1% xuống còn 0.5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 (trừ đối tượng là người giúp việc).
  • Đối với HĐLĐ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng bắt buộc đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN kể từ 01/01/2018.

Theo đó, tổng mức BHXH do người sử dụng lao động phải đóng hàng tháng sẽ giảm từ 18% xuống còn 17,5% bắt đầu từ 01/06/2017.