Từ 2017, lương tối thiểu vùng sẽ tăng lên 3.750.000 đồng/tháng

Thu 17/11/2016

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Theo Nghị định này, kể từ tháng 1/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người làm việc theo hợp đồng lao động sẽ được điều chỉnh tăng như sau: – […]

tienluong

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Theo Nghị định này, kể từ tháng 1/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người làm việc theo hợp đồng lao động sẽ được điều chỉnh tăng như sau:
– Vùng I: từ 3.500.000 lên 3.750.000 đồng/tháng;

– Vùng II: từ 3.100.000 lên 3.320.000 đồng/tháng;

– Vùng III: từ 2.700.000 lên 2.900.000 đồng/tháng;

– Vùng IV: từ 2.400.000 lên 2.580.000 đồng/tháng.

Như vậy, tương tự các lần trước, trong 04 vùng nêu trên thì vùng I có mức tăng nhiều nhất 250.000 đồng/tháng; kế đến là vùng II tăng 220.000 đồng/tháng; vùng III tăng 200.000 đồng/tháng và tăng ít nhất là vùng IV 180.000 đồng/tháng.

Cần lưu ý đây là mức lương tối thiểu dành cho người lao động làm những công việc giản đơn, đối với người lao động phải qua học nghề, đào tạo nghề thì mức lương tối thiểu phải cộng thêm ít nhất 7%.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017, thay thế Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015.