Thiết Lập Hệ Thống Kế Toán

Mục tiêu: Giúp các nhà quản trị:

-  Chuẩn hóa hệ thống kế toán

-  Kiểm soát thực trạng tài chính (Kiểm soát chi phí, công nợ, hàng hóa, dòng tiền….)

-  Nắm bắt thông tin kịp thời để phân tích tình hình kinh doanh hiệu quả

-  Đưa ra các quyết định chiến lược.

Hệ thống kế toán:

-  Tìm hiểu yêu cầu của hệ thống quản trị và đặc thù hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

- Thiết lập hệ thống danh mục tài khoản phù hợp

-  Thiết lập phân nhóm hàng hóa, phân nhóm vụ việc, phân nhóm khách hàng… theo yêu cầu quản lý.

-  Thiết lập hệ thống các danh mục vụ việc để đưa ra các báo cáo lãi lỗ cho từng hợp đồng, công trình phục vụ cho công tác quản trị

-  Thiết lập danh mục khoản mục phí để tổng hợp, phân tích, so sánh từ đó đưa ra chính sách kiểm soát chi phí hiệu quả.

Sổ tay kế toán:

-  Thiết lập quy trình luân chuyển chứng từ giữa các phòng ban

-  Thiết lập quy trình lưu trữ chứng từ kế toán

-  Thiết lập các báo cáo theo yêu cầu quản trị

-  Xây dựng định khoản kế toán cho các nghiệp vụ quan trọng phát sinh tại doanh nghiệp theo chế độ và chuẩn mực kế toán.

-  Lên sơ đồ tổng hợp về cách hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu.

-  Ghi lại thành sổ tay và bàn giao cho doanh nghiệp lưu giữ

-  Cập nhật hệ thống hàng năm theo yêu cầu của doanh nghiệp