Kiểm Soát Nội Bộ

Một hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm các chính sách và qui trình (kiểm soát nội bộ) được thông qua bởi ban quản lý của doanh nghiệp để đảm bảo, tới mức thực thi, tính kỷ luật và hiệu quả trong quản lý kinh doanh, bao gồm sự tôn trọng triệt để chính sách nội bộ, bảo quản tài sản, ngăn ngừa và phát hiện những gian lận và sai sót, tính chính xác và đầy đủ của chứng từ kế toán, và sự cung cấp đúng lúc những thông tin tài chính đáng tin cậy. Hệ thống kiểm soát nội bộ có thể vươn ra ngoài phạm vi những sự việc liên quan trực tiếp tới hệ thống kế toán. Môi trường kiểm soát là một cơ cấu mà trong đó các kiểm soát hoạt động. Môi trường kiểm soát phần đông được xác định bởi Ban Quản Lý của doanh nghiệp.

Tin liên quan

Lập báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính

Một hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm các chính sách và qui trình (kiểm soát nội bộ) được thông qua bởi ban quản lý của doanh nghiệp để đảm bảo, tới mức thực thi, tính kỷ luật và hiệu quả trong quản lý kinh doanh, bao gồm sự tôn trọng triệt để chính sách nội bộ, bảo quản tài sản, ngăn ngừa và phát hiện những gian lận và sai sót, tính chính xác và đầy đủ của chứng từ kế toán, và sự cung cấp đúng lúc những thông tin tài chính đáng tin cậy. Hệ thống kiểm soát nội bộ có thể vươn ra ngoài phạm vi những sự việc liên quan trực tiếp tới hệ thống kế toán.
Sổ Sách Kế Toán

Sổ Sách Kế Toán

Một hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm các chính sách và qui trình (kiểm soát nội bộ) được thông qua bởi ban quản lý của doanh nghiệp để đảm bảo, tới mức thực thi, tính kỷ luật và hiệu quả trong quản lý kinh doanh, bao gồm sự tôn trọng triệt để chính sách nội bộ, bảo quản tài sản, ngăn ngừa và phát hiện những gian lận và sai sót, tính chính xác và đầy đủ của chứng từ kế toán, và sự cung cấp đúng lúc những thông tin tài chính đáng tin cậy. Hệ thống kiểm soát nội bộ có thể vươn ra ngoài phạm vi những sự việc liên quan trực tiếp tới hệ thống kế toán.