Sổ Sách Kế Toán

Sổ sách kế toán là một loại giấy tờ dùng để ghi chép một cách có hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính có liên quan đến đơn vị kế toán. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải có sổ sách kế toán, bởi đây là một hệ thống thu thập các loại chứng từ chứng minh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cho ra kết quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó dẫn tới hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp đều phải mở các loại sổ sách kế toán theo mẫu quy định để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lưu giữ toàn bộ số liệu kế toán làm cơ sở lập báo cáo tài chính vào cuối năm.


Tin liên quan

Kiểm Soát Nội Bộ

Kiểm Soát Nội Bộ

Sổ sách kế toán là một loại giấy tờ dùng để ghi chép một cách có hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính có liên quan đến đơn vị kế toán. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải có sổ sách kế toán, bởi đây là một hệ thống thu thập các loại chứng từ chứng minh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cho ra kết quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó dẫn tới hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
Lập báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính

Sổ sách kế toán là một loại giấy tờ dùng để ghi chép một cách có hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính có liên quan đến đơn vị kế toán. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải có sổ sách kế toán, bởi đây là một hệ thống thu thập các loại chứng từ chứng minh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cho ra kết quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó dẫn tới hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.