Lập báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

2. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh gồm

               - Bảng cân đối kế toán

               - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

               - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

               - Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

3. Bộ Tài chính quy định cụ thể về báo cáo tài chính cho từng lĩnh vực hoạt động.

Tin liên quan

Kiểm Soát Nội Bộ

Kiểm Soát Nội Bộ

Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.
Sổ Sách Kế Toán

Sổ Sách Kế Toán

Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.